Περιγραφή-Description
With its strong character Kappa comprises affordable kitchen units and equipped modules, functional solutions and capacious storage units, and interprets a need for articulated, representative ambiences in line with modern lifestyles.
Kapa kitchen
Με τον ισχυρό χαρακτήρα του, το Kappa περιλαμβάνει προσιτές κουζίνες και εξοπλισμένες μονάδες, λειτουργικές λύσεις και ευρύχωρους χώρους αποθήκευσης και ερμηνεύει την ανάγκη για αρθρωτούς, αντιπροσωπευτικούς χώρους σύμφωνα με τους σύγχρονους τρόπους ζωής.
Brand:Armony
Services:Κουζίνα, Architecture design

Technical Feautures

Click on image to download
Image module

Finishing and colours

Larch melamine
Matt melamine
UV Glossy